top of page
research paper.jpg

Firms' formalization and its lasting effects

Thời gian: 17:00, thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2019
Địa điểm: tại DEPOCEN (số 12, Tràng Thi, HN)
Nội dung: Workshop sẽ đề cấp đến việc chính thức hóa, chuyển đổi từ hộ gia đình thành doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng như thế nào lên hoạt động của doanh nghiệp.
Người trình bày: Vũ Văn Hưởng và Trần Quang Tuyến thuộc CSEAD UEB (University of Economics and Business), Đại học Quốc gia HN VNU.

Đây là Workshop sinh hoạt nội bộ của DEPOCEN, nhằm chia sẻ và trao đổi về kỹ thuật nghiên cứu cũng như việc triển khai nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng tôi luôn chào đón các anh chị giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm đến tham dự.

Lệ phí: Free

​Firms' formalization and its lasting effects: Welcome
bottom of page