top of page

Pre-master and Pre-PhD In Economics

Implemented courses

Pre-Master/PhD in Economics Summer-Autumn 2022 (K6)

Khóa học Dự bị Thạc sĩ và Tiến sĩ khối ngành Kinh tế mùa Hè Thu 2022 (K6)
Khai giảng: 17/7/2022

2022 PMK6 Poster.png

Pre-Master/PhD in Economics Spring 2022 (K5)

Khóa học Dự bị Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Kinh tế Mùa xuân năm 2022
Học từ 27/02/2022 đến 27/04/2022

2022 Premaster K5 Poster.png
admissions-us-admissions-hero.jpg

Pre-Master/PhD in Economics Autumn 2021 (K4)

Khóa Học Dự Bị Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Ngành Kinh Tế Mùa Thu Năm 2021
Học từ 28/08/2021 đến 24/10/2021

Pre-Master/PhD in Economics Spring 2021 (K3)

Khóa Học Dự Bị Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Ngành Kinh Tế Mùa Xuân Năm 2021
Học từ 28/02/2021 đến 16/04/2021

teaching.jpg
ca%CC%89%20lo%CC%9B%CC%81p%20edited%202_edited.jpg

Pre-Master/PhD in Economics 2020 (K1 & K2)

Khóa Học Dự Bị Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Ngành Kinh Tế Năm 2020
Thời gian khai giảng: 03/02/2020 & 20/07/2020

PM/PHD Implemented course: News
bottom of page