top of page

data wrangling and visualization with R

Tackling the Issue

Là một trong những khóa học đầu tiên của CASED, Data Wrangling & Visualization with R được thiết kế và tổ chức với mục tiêu giúp những người nghiên cứu về kinh tế được tiếp cận với các công cụ phân tích hiệu quả hơn.

Khóa học tập trung vào hai nội dung chính là Data Wrangling (sắp xếp dữ liệu) và Data Visualization (trực quan hóa dữ liệu) với ngôn ngữ lập trình R. Học viên sẽ được học các kỹ năng cơ bản cần có để thu thập, chuyển đổi, sắp xếp, thao tác, và trực quan hóa dữ liệu với công cụ R.

Bằng cách tiếp cận thông qua thực hành và tập trung vào các case study với dữ liệu thực tế, khóa học hướng đến mục tiêu trang bị cho học viên các kỹ năng:
• Quản lý các loại dữ liệu và cấu trúc dữ liệu khác nhau;
• Nhập dữ liệu vào R và xuất dữ liệu, tái định hình (reshape) và chuyển đổi (transform) dữ liệu;
• Thực hiện một số thống kê mô tả chính;
• Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của data visualization;
• Biết cách vẽ biểu đồ và chọn biểu đồ thích hợp để trình bày hiệu quả;
• Biết cách sao lưu, báo cáo và truyền đạt (communicate) kết quả.

Data on a Touch Pad
data wrangling and visualization with R: Programs
bottom of page