top of page
Image by Emile Perron

DATA ANALYSIS IN STATA

STATA là một phần mềm được sử dụng trong Phân tích Định lượng và Thống kê.


STATA được lập trình trên nền tảng C++. STATA sử dụng lệnh trực tiếp, có thể vào mỗi lệnh tại 1 thời điểm để thực hiện (tại thời điểm bắt đầu) hoặc có thể soạn thảo thành 1 chương trình bao gồm nhiều lệnh được thực hiện cùng một lúc. Thậm chí nếu chương trình xảy ra lỗi có thể nhận biết và chỉnh sửa rất dễ dàng.

STATA rất mạnh trong xử lý các bộ số liệu, phân tích thống kê và kinh tế lượng.

Trong rất nhiều công cụ phân tích dữ liệu hiện nay, Stata là một công cụ rất hiệu quả để thực hiện mô phỏng hóa (simulation) trong thống kê và kinh tế lượng. Để thực hiện simulation, một trong những kiến thức nền cần nắm vững là các kiến thức về thao tác dữ liệu (data manipulation), macro và vòng lặp (loop). Những kiến thức này sẽ được giảng dạy và thảo luận xuyên suốt khóa học STATA của CASED.

Data Analysis in STATA: Welcome
bottom of page